Fatima    Rosa Mystica    Páter Pio    T.Neumannová    M.Robinová    Syrakúzy         Turínske plátno    Guadalupe    Garabandal    Trnava    Civitavecchia    Tre Fontane    Rwanda   Turzovka    Damask    Akita    Naju    Lanciano    Medžugorie    Litmanová    Ukrajina    Don Gobbi    Božie Milosrdenstvo    Amsterdam      

 

Víťazstvo bude dovŕšené

   Mons. Pavel M. Hnilica

   Drahí bratia a sestry, milí mariánski ctitelia!
   V našom dvadsiatom storočí, ktoré sa chýli ku koncu, sa udialo viac zjavení a mystických fenoménov, než vo všetkých iných storočiach, nasledujúcich po smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista, nášho Spasiteľa.
   Všetci sme zároveň svedkami, že dvadsiate storočie prinieslo aj mohutný nástup Zla, ofenzívu satana proti Bohu, Cirkvi, Panne Márii, pápežovi. V dvadsiatom storočí akoby gradoval všetok duchovný boj trvajúci počas dvetisíc rokov od založenia Cirkvi, ktorú Kristus ustanovil. Boj medzi Ženou, odetou do slnka, a diablom. Podľa slov Pána Ježiša však Cirkev brány pekelné nepremôžu. Víťazstvo Božie bude čochvíľa dovŕšené prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, tak ako to predpovedala vo Fatime v roku 1917, z Božieho prisľúbenia: "Nepriateľstvo ustanovujem medzi Ženou a tebou, medzi tvojím potomstvom a Jej potomstvom. Ono ti pošliape hlavu.!!
   Situácia dnešného sveta sa premieta aj do veľkého odpadu od Boha a Cirkvi. Práve preto dnes prichádza naša drahá Nebeská Matka Panna Mária, aby ozrejmila základné pravdy Evanjelia - ako to povedal vo Fatime pápež Pavol VI. Prichádza preto, aby zachránila každého z nás. Pre naše hriechy a neveru, Jej sochy a obrazy ronia krvavé slzy, ako Bolestná Matka prežíva Kalváriu svojich detí, Cirkvi, ktorá je mystickým Telom Kristovým. Ponúka nám všetky prostriedky k našej spáse, zvestuje svojho Syna a ohlasuje Jeho príchod v sláve.
   Ľudstvo mnohokrát v dejinách ignorovalo napomenutia Neba. Vo veľkej miere nie je výnimkou ani táto vážna doba. A predsa - keby sme počúvli Pána Ježiša a Jeho a našu Matku Pannu Máriu, mnohé udalosti tohto storočia, mnohé krvavé vojny a nešťastia by boli odvrátené. Napríklad druhá svetová vojna, vojna na Balkáne a iné. Zasvätením sveta a Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie pápežom Jánom Pavol II. padol komunizmus, červený drak. Tak padne aj čierna šelma, slobodomurárstvo na čele s Antikristom. Nepoškvrnené Srdce Panny Márie je Noemovou Archou týchto čias, a iba v Nej je možné duchovne prežiť (Panna Mária v Litmanovej). Predložené osobitné číslo M ROSY podáva podrobnejšie informácie o mariánskych zjaveniach, schválených, ako i zatiaľ neschválených, ale pod dozorom Cirkvi, ktorá ich sledovala alebo sleduje. Správy o nich už vyšli vo svetovej tlači a iných médiách a je veľmi dobré, že aj M ROSA týmto mimoriadnym vydaním sprístupňuje slovenským veriacim informácie o týchto vážnych fenoménoch. Panna Mária nerobí nič iné, než že nás svojími posolstvami upozorňuje na Evanjelium, na skutočnú prítomnosť Ježiša Krista v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, na Božie Pravdy a našu Spásu.
   Nakoľko v tejto publikácii nie sú uvádzané iné vieroučné pravdy, než tie, ktoré Cirkev odjakživa učí, - napr. reálna prítomnosť Ježiša Krista v Eucharistii, či Božie Materstvo Panny Márie, môžem toto mimoriadne číslo M ROSY celému Slovensku na duchovné povzbudenie a posilnenie vo viere iba odporúčať a žehnať nielen jeho tvorcom, ale i všetkým čitateľom v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

 

Mária - naša Archa

   Drahí priatelia,
   držíte v rukách publikáciu, ktorú sme vám avizovali v decembrovom čísle M ROSY. Vydávame a ponúkame ju ako dvojčíslo nášho mesačníka, pretože jej vydanie zvlášť by bolo z kapacitných a finančných dôvovov takmer nerealizovateľné. Publikácia "Udrela moja hodina" istým spôsobom faktograficky sumarizuje misiu Panny Márie, ktorá z Božieho poverenia pôsobí v tejto dobe. Taktiež vám chce priblížiť niektoré ďaľšie významné zjavenia či fenomény v Cirkvi, ktoré sa udiali po skončení verejného Božieho zjavenia (smrťou posledného apoštola).
   Z priestorových dôvodov sme nezaradili niektoré zázraky či zjavenia, čo nám možno niektorí budú vytýkať (napr. sv. Margita Alacocque, Lurdy či La Saletta), avšak náš výber sa orientoval najmä na neznámejšie, a najmä súčasnejšie zásahy Neba do dejín spásy. Niektorý fotografický materiál sme získali z archívov, a nie vždy vyhovoval kvalitatívnym požiadavkám. Výber faktov je zameraný na základný význam a posolstvo toho-ktorého zjavenia. Publikácia je koncipovaná spôsobom, ktorý má za úlohu priblížiť ju širšiemu okruhu čitateľov, a to nielen veriacich, ale všetkých tých, ktorí v zmätku súčasnej doby túžia po pravde, po východisku a hľadajú zmysel svojho života.
   Je možné, že "znalí problematiky" nájdu v tejto publikácii niektoré nedostatky. Ospravedlňujeme sa za ne, sú produktom rýchlosti, akou táto publikácia vznikla, pretože za normálnych okolností by si jej príprava vyžadovala oveľa dlhší čas. Všetci však cítime, že je tu moment na prezentáciu Božej misie - najmä prostredníctvom Panny Márie - aj týmto neodkladným spôsobom. Uvedené informácie a svedectvá majú slúžiť vám všetkým, najmä tu doma, na Slovensku, ku uvedomeniu si vážnosti situácie, ako aj ku mobilizácii všetkých síl ku požiadavkám, ktoré kladie Boh ľudstvu a ktoré sú v tejto dobe pre našu záchranu nepostrádateľné. Boli by sme radi, keby tento náš skromný vklad prispel ku uskutočneniu túžby Božej a Panny Márie - otvoreniu sŕdc pre hlas Lásky, dnes tak často volajúci na púšti. Najmä v tejto Veľkonočnej dobe, v ktorej slávime Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, a pripomíname si Jeho smrť na kríži, ktorou vykúpil ľudstvo, a na ktorom ustanovil svoju Matku za Matku nás všetkých. A Ona, ako dobrá Matka, je tu s nami a pri nás.
   Je príznačným javom, že koncom tohto storočia je "hitom" film o katastrofe Titanicu. Či Titanic nie je dostatočným symbolom nášho dneška? Pýcha predchádza pád. Dnes celý svet pripomína túto potápajúcu sa loď, a na jeho palube sa odohrávajú všetky ľudské postoje. Našťastie netrpíme "nedostatkom záchranných člnov". Nepotopiteľná Archa - Nepoškvrnené Srdce Márie - čaká. Je v ňom miesta pre všetkých. Nastúp si teda aj Ty. Ak chceš...

* * *

   Publikácia "Udrela moja hodina" bude distribuovaná dlhší čas. Až do vypredania rozšíreného nákladu ju bude možné objednávať. Napriek tomu, že táto publikácia je dvojčíslom, budeme sa snažiť vydať aj aprílové normálne číslo i keď v skrátenej forme, keďže bude treba priniesť dôležité informácie. Cena bude naďalej 20.- Sk, pretože toto dvojčíslo nám riadne " načrelo do kasy". Do vydania pripravujeme aj najzávažnejšie svedectvá z Litmanovej, ktoré ste nám mnohí poslali počas štvorročného vydávania M ROSY. Kto nás chce a môže podporiť, môže tak urobiť na náš účet:

Ľudová banka Bratislava,
Magnificat - M ROSA
4030019018/3100.

   Chcel by som sa touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na promptnom vydaní publikácie "Udrela moja hodina", najmä Michalovi Hargašovi, ktorý zostavil jej obsah z pôvodných prameňov, i článkov M ROSY. Taktiež ďakujeme vám všetkým za vašu priazeň a pomoc, za vaše príspevky a listy. Aj keď nemôžeme promptne odpovedať všetkým, vašu korešpondenciu evidujeme a priebežne pripravujeme vaše príspevky do tlače.

   Pokiaľ môžete, prosíme o zapojenie sa do deviatniku ku Božiemu milosrdenstvu, ktorý začína na Veľký piatok a končí na Jeho sviatok v nedeľu po Veľkej noci. A pravdaže, prajeme všetkým radostné Alleluja a vyslovujeme želanie, aby Zmŕtvychvstalý Kristus, náš Pán, priniesol do srdca každého z vás pokoj, ako si to želá naša drahá Nebeská Matka.

* * *

Novéna sestry Faustíny k Božiemu milosrdenstvu:

   Slová nášho Pána Ježiša Krista sestre Faustíne: Túžim, aby si počas týchto deväť dní priviedla duše k prameňu Môjho milosrdenstva, aby načerpali silu, potešenie a všetky milosti potrebné v ťažkostiach života a zvlášť v hodine smrti.

* * *

Publikáciu "Udrela moja hodina" teologicky recenzoval ThLic. Ján Košiar.

Anton Selecký